میز کنفرانس 16 نفره CF114

میز کنفرانس 16 نفره متشکل از میز های مجزا

- ضخامت صفحات 25 میلیمتر

- قابل تولید از روکش های ملامینه و یا فرمیکا(HPL) و مطابق فضا و چیدمان محیط

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi