کانتر اطلاعاتی

کانتر اطلاعاتی در لابی شرکت های بزرگ و یا در ساختمان های بزرگ قرار میگیرد و به ارتفاع 120 سانتیمتر برای ارباب رجوع و 75 برای کارمند اطلاعاتی می باشد و معمولا برای دو نفر پیش بینی می شود که باید جای صفحه مانیتور و همچنین کامپیوتر در این مجموعه پیش بینی شود.