پارتیشن تمام شیشه

بیشتر کردن فضاهای اداری و انتقال نور در فضاهای مربوطه نقطه تمایز پارتیشن تمام شیشه از پارتیشن های دیگر است.