میز پذیرش

میز پذیرش هر واحد اداری اولین تماس فیزیکی ارباب روجوع با آن واحد می باشد که باید جذاب و دارای فرم های متفاوتی از میز های کارمندی باشد.

مقالات مرتبط با میز پذیرش
کاربردهای میز پذیرش
کاربردهای میز پذیرش
در محل میز پذیرش شرکت شما اتفاقات مهمی رخ می‌دهد. مشتری ممکن است با کارمندی لبخند به لب یا عبوس مواجه شود.
ادامه مطلب