فضاگویا تبدیل یک فضا به دو فضا

جدا کردن اتاق دو نوجوان به نحوی که فضای مناسب برای لباس، میز تحریر و کتابخانه برایشان فراهم شود.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi