فضا گویا طراحی خاص آشپزخانه

طراحی خاص آشپزخانه به متراژ 8 متر مربع شامل یونیت های ایستاده، نیمه ایستاده، زمینی و هوایی

- جانمایی تجهیزات آشپزخانه و استفاده ی بهینه از فضا در طراحی

- تعریف فضای آشپزخانه با طراحی کانتر اپن

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi