دکوراسیون اداری فضا گویا ستاره شرق

طراحی داخلی شرکت بازرگانی ستاره شرق به مساحت250 متر مربع شامل فضای مدیریت، معاونین، انتظار و اتاقهای تک نفره و دو نفره کارشناسان با پارتیشن بندی و اتاق کنفرانس

- تولید شده از صفحه های 16 و 25 و 45 میلیمتری

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi