دکوراسیون اداری فضاگویا پروژه ی اسکان

طراحی دکوراسیون اداری شرکت اسکان در 300 متر مربع شامل اتاقهای کنفرانس ،مدیریت با نیم ست مدیریتی ، معاونت و فضای انتظار و استراحت ومنشی همراه با پارتیشن بندی انجام شد.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi