دکوراسیون اداری فضاگویا آردن تجهیز پرشیا

دکوراسیون اداری این شرکت در مساحت 42 متر مربع شامل بخش مدیریت همراه با نیم ست مدیریتی و کنسول ،منشی ،کارشناسان مالی و بازرگانی و اتاق کنفرانس ،همراه با پارتیشن بندی طراحی شد.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi