دکوراسیون اداری شرکت توان گاز در مساحتی بالغ بر 500 متر مربع انجام گرفت که شامل فضاهای اداری، حراست ،آبدار خانه ،سالن انتظار، مالی ،بایگانی ، فروش وهمچنی نمایشگاه (show room) بود.
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi