دکوراسیون اداری فضاگویا شرکت توان گاز

دکوراسیون اداری شرکت توان گاز در مساحتی بالغ بر 500 متر مربع انجام گرفت که شامل فضاهای اداری، حراست ،آبدار خانه ،سالن انتظار، مالی ،بایگانی ، فروش وهمچنی نمایشگاه (show room) بود.
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi