دکوراسیون اداری فضاگویا پروژه بانک کشاورزی

پروژه چیدمان و طراحی مبلمان اداری بانک کشاورزی در فضایی به مساحت 700متر مربع

وضعیت جداسازی و پارتیشن بندی تمام شیشه و نیم شیشه افقی است

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi