دکوراسیون اداری فضا گویا ایرسا اوج

آژانس هواپیمایی به مساحت 70 متر مربع شامل فضای کانتر خارجی و کانتر داخلی، قفسه بندی ،بایگانی و فضای مدیرت