دکوراسیون اداری فضاگویا شرکت توزین صدر

مبلمان اداری شرکت توزین صدر در مساحت 46 متر مربع شامل اتاق مدیریت، اتاق کارشناس ارشد، اتاقکنفرانس و فضای بایگانی با میز کاگروهی.