کمد بایگانی BC104

کمد بایگانی با طبقات زونکن خور و درب قفل دار