دکوراسیون اداری فضاگویا شرکت توزین صدر

مبلمان اداری شرکت توزین صدر در مساحت 46 متر مربع شامل اتاق مدیریت، اتاق کارشناس ارشد، اتاقکنفرانس و فضای بایگانی با میز کاگروهی.

 

شامل میز مدیریتی، میز کارشناسی، میز کنفرانس،کتابخانه با در و میز کارگروهی

کد :
گارانتی :
ابعاد :